EkumenickýMicheáš6

Micheáš

Chodenie s Bohom1 Počuj­te, čo hovorí Hos­podin: Po­vs­taň! Začni súd­ny spor pred vr­ch­mi. Nech pahor­ky počujú tvoj hlas! 2 Počuj­te, vr­chy, súd­ny spor Hos­podinov, aj vy, pev­né zá­klady zeme! Hos­podin totiž vedie spor so svojím ľudom, súdi sa s Izraelom. 3 Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Od­povedz mi! 4 Veď som ťa vy­viedol z Egypta, vy­kúpil som ťa z domu ot­rokov; po­slal som pred tebou Mojžiša, Árona a Mir­jam. 5 Ľud môj, roz­pomeň sa, čo za­mýšľal moáb­sky kráľ Balák a čo mu od­povedal Beórov syn Bileám; čo sa dialo od Šit­tímu po Gil­gál. Vtedy spoz­náš spásonos­né Hos­podinove skut­ky. 6 S čím mám pred­stúpiť pred Hos­podina a skloniť sa pred Bohom výsos­ti? Mám pred­stúpiť pred neho so spaľovanými obetami a s jednoročnými teľcami? 7 Má Hos­podin záľubu v tisícoch baranov a v desaťtisícoch po­tokov oleja? Mám dať svoj­ho pr­vorodeného za svoj prie­stupok, plod svoj­ho tela za svoj hriech? 8 Hos­podin ti oznámil, človeče, čo je dob­ré a čo žiada od teba: len za­chovávať právo, milovať lás­kavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Oklamaní klamári9 Čuj, Hos­podin pri­voláva mes­tu — a je múd­re báť sa tvoj­ho mena: Počuj­te, kmene a zbor mes­ta! 10 Ešte sú hriešne po­klady v dome bez­božníka aj pre­kliata, skúpa éfa. 11 Mám ja za poc­tivé vy­hlásiť pod­vod­né váhy a mešec s falošným závažím? 12 Boháči toh­to mes­ta sú pl­ní násilia. Jeho obyvatelia hovoria lož, v ústach majú pod­vod­ný jazyk. 13 Pre­to som ťa aj ja začal biť, pus­tošiť za tvoje hriechy. 14 Budeš jesť, ale sa ne­na­sýtiš a ostaneš naďalej hlad­ný, keď si aj niečo od­ložíš na­bok, nič nezach­rániš, lebo čo by si chcel za­chrániť, vy­dám na­pos­pas meču. 15 Budeš siať, ale žať nebudeš, vy­lisuješ olivy, ale olejom sa ne­pot­rieš, vy­tlačíš aj mušt, ale víno piť nebudeš. 16 Držíš sa ustanovení Omriho a všet­kých skut­kov domu Achábov­ho. Vy sa spravujete ich radami. Pre­to ťa vy­dám na spus­tošenie a obyvateľov mes­ta na po­smech. Budete znášať po­hanenie od cudzích národov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček