EkumenickýMicheáš4

Micheáš

Nový Jeruzalem1 Keď sa však raz zmenia časy, bude vrch domu Hos­podina pev­ný na čele vr­chov a bude vy­šší než pahor­ky. Po­tom sa po­hr­nú k nemu národy. 2 Mnohí po­hania poputujú a po­vedia: Poďte, putuj­me k Hospodinovmu vr­chu k domu Boha Jákobov­ho, aby nás učil svojim ces­tám a chodili sme po jeho chod­níkoch. Zo Si­ona totiž vy­j­de náuka a slovo Hos­podina z Jeruzalema. 3 On bude roz­sudzovať medzi mnohými národ­mi a určovať právo moc­ným a ďalekým národom. Po­tom si pre­kujú meče na pluhové rad­lice a oštepy na vinár­ske nože. Ne­po­z­dvih­ne národ proti národu meč a nebudú sa už učiť voj­ne. 4 Každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figov­níkom a nik ho ne­vydesí, lebo ús­ta Hos­podina zá­stupov pre­hovorili. 5 Aj keď všet­ky národy chodia v mene svojich bohov, my však budeme chodiť v mene Hos­podina, nášho Boha na večné veky. 6 V ten deň — znie výrok Hos­podina — po­zbieram, čo kríva, zhromaždím, čo je za­hnané a s čím som zle na­kladal. 7 Z toho, čo kríva, urobím zvyšok a z toho, čo je za­hnané, moc­ný národ. Hos­podin bude kraľovať nad nimi na vr­chu Sion od­teraz až naveky. 8 Ty, veža stáda, pahorok dcéry Si­on, do­staví sa a vráti sa k tebe pred­chádzajúca vláda, kráľov­stvo pre dcéru Jeruzalem. Súženie a záchrana Siona9 Prečo teraz tak hlas­no kričíš? Či nieto kráľa v tebe? Či za­hynul tvoj rad­ca, že sa ťa zmoc­nili boles­ti ako rodičku? 10 Zvíjaj sa a tlač, dcéra Si­on, ako rodička, lebo teraz musíš vy­j­sť z mesta a budeš bývať na poli. Pôj­deš až do Babylonu, tam budeš za­chránená. Tam ťa vy­kúpi Hos­podin z ruky tvojich ne­priateľov. 11 Teraz sa však zhromažďujú proti tebe mnohé národy a hovoria: Nech je znes­vätená a nech sa kochajú naše oči na Si­one. 12 Oni však ne­poz­najú Hos­podinove zámery a nechápu jeho úmysel, lebo zhromaždil ich ako snopy do stodoly. 13 Vstaň a mláť, dcéra Si­on, lebo tvoje rohy zmením na železo a tvoje kopytá na bronz, takže ro­zdr­víš mnohé národy. Pod­robíš kliat­be ich korisť pre Hos­podina a ich silu pre Pána celej zeme. Mesiáš z Betlehema14 Teraz si však urob kr­vavé zárezy, zboj­níc­ka dcéra. Do­stali sme sa do ob­kľúčenia. Palicou budú biť po tvári sud­cu Iz­raela.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček