EkumenickýMicheáš3

Micheáš

Súd nad hodnostármi1 Ja som však po­vedal: Počuj­te, hod­nos­tári Jákoba a náčel­níci domu Iz­raela: Či ne­máte práve vy po­znať právo? 2 Nenávidíte dob­ro a milujete zlo. Z ľudí tr­háte kožu a z ich kos­tí mäso. 3 Požierajú mäso môj­ho ľudu, sťahujú z neho kožu a lámu jeho kos­ti. Krájajú ho ako do hr­n­ca, ako mäso do kot­la. 4 Po­tom budú kričať k Hospodinovi, ale ne­od­povie im; v tom čase skryje si tvár pred nimi, pre­tože páchali zlé skut­ky. Súd nad prorokmi5 Tak­to hovorí Hos­podin proti prorokom, ktorí za­vádzajú môj ľud, ktorí — ak majú čo hrýzť zubami — volajú: Po­koj! Vy­hlasujú však svätú voj­nu proti tomu, kto im nič nedá do úst. 6 Pre­to na vás doľah­ne noc bez videnia a na­stane vám tma bez vešt­by. Sln­ko za­pad­ne nad prorok­mi a na­stane im čier­ny deň. 7 Vtedy sa za­han­bia jas­novid­ci a za­pýria sa vešt­ci; všet­ci si za­kryjú ús­ta, lebo Boh nedá od­poveď. 8 Ja som však na­pl­nený silou ducha Hos­podinov­ho, práva a moci, aby som oznamoval Jákobovi jeho prie­stupok a Iz­raelu jeho hriech. Súd nad Jeruzalemom9 Počuj­te toto, hod­nos­tári Jákobov­ho domu a náčel­níci domu Iz­raela, ktorým sa právo protiví a ktorí všet­ko rov­né krivíte, 10 ktorí budujete Sion kr­vou a Jeruzalem bez­právím. 11 Jeho predáci súdia za ú­platok. Jeho kňazi poúčajú za od­menu. Jeho proroci veštia za peniaze. Pri­tom sa spoliehajú na Hos­podina a vravia: Či Hos­podin nie je medzi na­mi? Nič zlé sa nám ne­stane. 12 Pre­to pre vás bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové náv­ršie na les­naté výšiny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček