EkumenickýMicheáš2

Micheáš

Beda utláčateľom1 Beda tým, čo vy­mýšľajú ne­právosť a plánujú zlo na svojich lôžkach. Keď svit­ne ráno, uskutočňujú ho, lebo majú moc v rukách. 2 Dych­tia po poliach a uchvacujú ich, túžia po domoch a za­berajú ich. Utláčajú človeka i jeho domác­nosť, jeho samot­ného i jeho vlast­níc­tvo. 3 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ja vy­mys­lím zlo proti tej­to čeliad­ke, z ktorého ne­vytiah­nete svoju šiju, z ktorého ne­vybŕd­nete, lebo to bude zlý čas. 4 V ten deň zložia proti vám prís­lovie, za­znie žalost­né bedákanie a po­vedia: Sme cel­kom zničení. Podiel môj­ho ľudu bol roz­delený meracou šnúrou a ni­kto mu ho ne­vracia. Naše polia boli roz­delené našim väz­niteľom. 5 Pre­to nebudeš mať ni­koho, kto by ti meracou šnúrou určil podiel v zbore Hos­podina. 6 Nekážte! Tak kážu oni: O takých veciach ne­treba kázať! Nezasiah­ne nás po­tupa. 7 Či je pre­kliaty dom Jákobov? Či je duch Hos­podina ne­tr­pez­livý? Či sú toto jeho skut­ky? Či nie sú moje slová dob­rotivé voči tomu, kto chodí v úprimnosti? 8 Vy však po­vs­távate proti môj­mu ľudu ako ne­priateľ, str­hávate plášť z tých, ktorí po­koj­ne kráčajú okolo bez úmys­lu bojovať. 9 Vy­háňate ženy môj­ho ľudu z ich príjem­ných domov, ich deťom navždy od­nímate moju oz­dobu. 10 Vstaňte a choďte! Tu niet mies­ta na od­počinok! Pre vašu nečis­totu vás stíha hroz­ná záhuba. 11 Keby nie­kto bežal za vet­rom a hovoril by lož: Budem vám kázať o víne a opoj­nom nápoji! — to by bol kazateľ pre ten­to ľud! Zasľúbenie pozostalým12 Is­tot­ne ťa cel­kom po­zbieram, Jákob, is­tot­ne zhromaždím zvyšok Iz­raela. Zhromaždím ich ako ovce v košiari, ako stádo na jeho pas­tve. Bude sa to hmýriť ľuďmi. 13 Pred nimi pôj­de ten, čo razí ces­tu. Keď prerazia a prej­dú bránou, vy­j­dú von. Ich kráľ pôj­de pred nimi a Hos­podin na ich čele.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček