EkumenickýMicheáš1

Micheáš

Hospodinov súd1 Slovo Hos­podina, ktoré bolo určené Micheášovi Mórešet­skému v čase jud­ských kráľov Jótama, Acháza a Chiz­kiju, ktoré prijal vo videní proti Samárii a Jeruzalemu. 2 Počuj­te, všet­ky národy, dávaj po­zor zem i tí, čo ju za­pĺňajú. Nech je Pán, Hos­podin, sved­kom proti vám, Pán zo svoj­ho svätého chrámu, 3 lebo hľa, Hos­podin vy­chádza zo svoj­ho mies­ta, zo­stupuje a kráča po výšinách zeme. 4 Vr­chy sa rozp­lynú pod ním a údolia sa rozštiepia. Budú ako vosk pri ohni a ako vody vy­liate na svah. 5 Všet­ko toto je pre Jákobovu vinu a pre hriechy domu Iz­raela. Kto je vina Jákoba? Či nie Samária? Kto sú výšiny Jud­ska? Či nie Jeruzalem? 6 Zo Samárie urobím tros­ky, pole zmením na vinoh­rad. Jej kamene po­hádžem do doliny a ob­nažím jej zá­klady. 7 Všet­ky jej tesané mod­ly budú roz­bité a všet­ky jej dary za smils­tvo budú spálené v ohni. Všet­ky jej mod­ly spus­toším, lebo si to na­z­hromaždila z darov za smils­tvo, a tak sa opäť zmenia na dary za smils­tvo. 8 Nad tým­to musím nariekať a kvíliť, chodiť na­hý a bosý, smútiť ako šakaly a trúch­liť ako pšt­rosy. 9 Neliečiteľná je totiž jej rana, lebo siaha až po Jud­sko. Dotýka sa až po bránu môj­ho ľudu, až po Jeruzalem. Žalospev nad Judskom10 Ne­oz­namuj­te to v Gáte a vôbec ne­plačte. V Bét-Leaf­re sa váľaj­te v prachu. 11 Daj sa na ces­tu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a v hanbe ne­vyšla z mesta obyvateľka Caanánu. Nárek Bét-Haécelu vez­me vám pôdu spod nôh. 12 Keď obyvateľka Márótu čakala dob­ro, zo­stúpilo zlo od Hos­podina až po bránu Jeruzalema. 13 Za­priahaj do voza, obyvateľka Lakíša! To je začiatok hriechu dcéry Si­on, lebo v tebe sa našli viny Iz­raela. 14 Pre­to dáš roz­lúčkové dary pre Mórešet-Gát. Domy Ak­zíbu oklamú iz­rael­ského kráľa. 15 Pri­vediem ešte na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreše. Až do Adul­lámu sa do­stane sláva Iz­raela. 16 Vy­hoľ si lysinu a ostrihaj sa pre svojich roz­košných synov, rozšír si svoju lysinu ako sup, lebo od­išli od teba do zajatia.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček