EkumenickýMatúš8,9

Matúš 8:9

Evanjelium podľa Matúša

Veď aj ja som pod­riadený človek a mne sú zasa pod­riadení vojaci. Keď po­viem jed­nému: Choď! , tak ide, a druhému: Poď! , tak príde, a svoj­mu sluhovi: Urob to! , tak to urobí.


Verš v kontexte

8 Stot­ník mu na to po­vedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale po­vedz iba slovo a môj sluha ozdravie. 9 Veď aj ja som pod­riadený človek a mne sú zasa pod­riadení vojaci. Keď po­viem jed­nému: Choď! , tak ide, a druhému: Poď! , tak príde, a svoj­mu sluhovi: Urob to! , tak to urobí. 10 Keď to Ježiš počul, začudoval sa a po­vedal tým, čo išli za ním: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo veď i ja som človek, pod mocou iných majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto: Iď! tak ide, a inému: Prij­di! a prij­de, a svoj­mu sluhovi: Učiň toto! a učiní.

Evanjelický

9 Veď aj ja som človek pod­riadený vr­ch­nos­ti a mám pod sebou vojakov. Keď po­viem tomuto: Choď! - ide, a druhému: Poď sem! - príde, a svoj­mu ot­rokovi: Urob toto! - urobí.

Ekumenický

9 Veď aj ja som pod­riadený človek a mne sú zasa pod­riadení vojaci. Keď po­viem jed­nému: Choď! , tak ide, a druhému: Poď! , tak príde, a svoj­mu sluhovi: Urob to! , tak to urobí.

Bible21

9 Sám jsem pře­ce člověk, který pod­léhá ve­lení a ve­lí vo­jákům. Když něko­mu řeknu ‚Jdi,‘ jde; když řeknu jiné­mu ‚Přijď,‘ při­jde; když řeknu své­mu ot­roku ‚Udě­lej to,‘ udělá to.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček