EkumenickýMatúš15,4

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 15:4

Evanjelium podľa Matúša

Veď Boh po­vedal: Cti svoj­ho­ot­ca aj mat­ku! A: Kto zlorečí ot­covi alebo mat­ke, musí zo­mrieť.


Verš v kontexte

3 On im od­povedal: A vy prečo pre­stupujete Božie pri­kázanie pre svoju tradíciu? 4 Veď Boh po­vedal: Cti svoj­ho­ot­ca aj mat­ku! A: Kto zlorečí ot­covi alebo mat­ke, musí zo­mrieť. 5 Vy však hovoríte: Človek, ktorý by po­vedal ot­covi alebo mat­ke: To, čo by si mal do­stať odo mňa, je dar —

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo veď Bôh pri­kázal a po­vedal: Cti svoj­ho otca i s­voju mať, a: Kto by zlorečil ot­covi alebo materi, nech zo­mrie!

Evanjelický

4 Veď Boh pri­kázal: Cti otca i mat­ku! a: Kto by zlorečil ot­covi alebo mat­ke, nech umrie sm­rťou.

Ekumenický

4 Veď Boh po­vedal: Cti svoj­ho­ot­ca aj mat­ku! A: Kto zlorečí ot­covi alebo mat­ke, musí zo­mrieť.

Bible21

4 „Bůh ře­kl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚Kdoko­li by zlořečil otci nebo mat­ce, mu­sí zemřít.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček