EkumenickýMatúš15,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 15:3

Evanjelium podľa Matúša

On im od­povedal: A vy prečo pre­stupujete Božie pri­kázanie pre svoju tradíciu?


Verš v kontexte

2 Prečo tvoji učeníci pre­stupujú tradíciu starších? Veď si ne­umývajú ruky, keď idú jesť chlieb! 3 On im od­povedal: A vy prečo pre­stupujete Božie pri­kázanie pre svoju tradíciu? 4 Veď Boh po­vedal: Cti svoj­ho­ot­ca aj mat­ku! A: Kto zlorečí ot­covi alebo mat­ke, musí zo­mrieť.

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

3 A on od­povedal a riekol im: Prečo aj vy pre­stupujete pri­kázanie Božie pre svoje podané ustanovenie?

Evanjelický

3 Od­vetil im: A prečo vy pre­stupujete pri­kázanie Božie pre svoje podanie?

Ekumenický

3 On im od­povedal: A vy prečo pre­stupujete Božie pri­kázanie pre svoju tradíciu?

Bible21

3 „A pro­č vy kvů­li své tra­dici přestu­pujete Boží přikázání?“ od­po­věděl jim Ježíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček