EkumenickýMatúš15,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 15:2

Evanjelium podľa Matúša

Prečo tvoji učeníci pre­stupujú tradíciu starších? Veď si ne­umývajú ruky, keď idú jesť chlieb!


Verš v kontexte

1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákon­níci z Jeruzalema a spýtali sa: 2 Prečo tvoji učeníci pre­stupujú tradíciu starších? Veď si ne­umývajú ruky, keď idú jesť chlieb! 3 On im od­povedal: A vy prečo pre­stupujete Božie pri­kázanie pre svoju tradíciu?

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

2 Prečo pre­stupujú tvoji učeníci podané ustanovenie starších? Lebo si ne­umývajú rúk, keď majú jesť chlieb.

Evanjelický

2 Prečo Tvoji učeníci pre­stupujú podanie starších? Veď si ne­umývajú ruky, keď jedia chlieb.

Ekumenický

2 Prečo tvoji učeníci pre­stupujú tradíciu starších? Veď si ne­umývajú ruky, keď idú jesť chlieb!

Bible21

2 „Pro­č tvo­ji učedníci přestu­pují tra­dici starších?“ říka­li. „Vž­dyť si před jídlem ne­u­mývají ruce!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček