EkumenickýMatúš14,22

Matúš 14:22

Evanjelium podľa Matúša

Nato hneď pri­kázal učeníkom na­stúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým neroz­pus­tí zá­stupy.


Verš v kontexte

21 Len mužov, ktorí jed­li, bolo asi päťtisíc; ok­rem nich tam boli aj ženy a deti. 22 Nato hneď pri­kázal učeníkom na­stúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým neroz­pus­tí zá­stupy. 23 Keď roz­pus­til zá­stupy, vy­stúpil na vrch do samoty mod­liť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

22 A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a pred­išli ho na druhú stranu, do­kiaľ by v­raj nerozpustil zá­stupov.

Evanjelický

22 Po­tom roz­kázal učeníkom vstúpiť na loď a pre­plaviť sa pred Ním na druhú stranu, kým neroz­pus­tí zá­stupy.

Ekumenický

22 Nato hneď pri­kázal učeníkom na­stúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým neroz­pus­tí zá­stupy.

Bible21

22 Hned po­tom při­měl učedníky, ať na­stoupí na loď a jedou na­před na druhou stranu, než on pro­pustí zástu­py.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček