EkumenickýMatúš13,34

Matúš 13:34

Evanjelium podľa Matúša

Toto všet­ko hovoril Ježiš zá­stupom v podobenstvách. Bez podobens­tiev im nehovoril nič,


Verš v kontexte

33 Po­vedal im ďalšie podoben­stvo: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né kvasu, ktorý vzala žena a za­miesila do troch meríc múky, takže všet­ko na­kys­lo. 34 Toto všet­ko hovoril Ježiš zá­stupom v podobenstvách. Bez podobens­tiev im nehovoril nič, 35 aby sa spl­nilo, čo bolo po­vedané ús­tami proroka: Ot­vorím svoje ús­ta v podobenstvách, vy­rozp­rávam, čo bolo skryté od založenia sveta.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

34 Toto všet­ko hovoril Ježiš v podoben­stvách zá­stupom a bez podoben­stva im nehovoril ničoho,

Evanjelický

34 To všet­ko hovoril Ježiš zá­stupom v podoben­stvách, a bez podoben­stva im nič nehovoril.

Ekumenický

34 Toto všet­ko hovoril Ježiš zá­stupom v podobenstvách. Bez podobens­tiev im nehovoril nič,

Bible21

34 To všech­no Ježíš zástupům vy­právěl v podo­ben­stvích. Ji­nak než v podo­ben­ství k nim vůbec ne­mlu­vil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček