EkumenickýMarek10,22

Marek 10:22

Evanjelium podľa Mareka

Po tých­to slovách mládenec zo­smut­nel a za­rmútený od­išiel, lebo mal mnoho majet­ku.


Verš v kontexte

21 Vtedy sa Ježiš naňho s láskou za­hľadel a po­vedal mu: Jed­no ti chýba. Choď, predaj všet­ko, čo máš, daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebi. Po­tom príď a na­sleduj ma! 22 Po tých­to slovách mládenec zo­smut­nel a za­rmútený od­išiel, lebo mal mnoho majet­ku. 23 Ježiš sa roz­hliadol po svojich učeníkoch a po­vedal im: Ako ťažko sa do­stanú bohatí do Božieho kráľov­stva!

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale on sa za­rmútil nad tým slovom a od­išiel smut­ný, lebo mal mnoho majet­ku.

Evanjelický

22 Ale on sa za­rmútil pre tú reč, a od­išiel smut­ný, lebo mal mnoho majet­ku.

Ekumenický

22 Po tých­to slovách mládenec zo­smut­nel a za­rmútený od­išiel, lebo mal mnoho majet­ku.

Bible21

22 Ta slova ho ale za­rmou­ti­la, a tak smutně ode­šel. Měl to­tiž mno­ho majetku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček