EkumenickýMalachiáš3

Malachiáš

Posol zmluvy1 Po­zrite, po­sielam svoj­ho po­sla, on mi pri­praví ces­tu. Vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte; príde po­sol zmluvy, po ktorom túžite — vraví Hos­podin zá­stupov. 2 Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča. 3 Tavič sa po­sadí a prečis­tí strieb­ro, prečis­tí Levitov a pre­taví ich ako zlato a strieb­ro, budú pat­riť Hos­podinovi a správ­nym spôsobom prinášať obet­né dary. 4 Obet­né dary Júdu a Jeruzalema budú príjem­né Hos­podinovi, ako za dáv­nych dní, ako v dávnych rokoch. 5 Prídem vás však súdiť, hneď usvedčím čarodej­níkov, cudzoložníkov, krivo­prísažníkov a tých, čo náden­níkovi ukracujú mzdu, utláčajú vdovu a sirotu, tých, čo cudzin­ca zbavujú práva a neboja sa ma — vraví Hos­podin zá­stupov. Výzva na pravú zbožnosť6 Ja, Hos­podin, som sa ne­zmenil, ani vy ste ne­pres­tali byť syn­mi Jákobovými. 7 Už za čias svojich ot­cov ste sa od­chýlili od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Vráťte sa ku mne a ja sa vrátim k vám — vraví Hos­podin zá­stupov. Pýtate sa: Ako sa máme vrátiť? 8 Smie človek ok­rádať Boha? Vy ma ok­rádate. Pýtate sa: O čo ťa ok­rádame? O desiatky a po­z­dvihované obet­né dary. 9 Pre­to vás stíha kliat­ba, lebo ma ok­rádate, celý ten­to národ. 10 Prinášaj­te celé desiat­ky do zásobár­ne. Keď bude po­trava v mojom dome, po­tom ma vy­skúšaj­te — vraví Hos­podin zá­stupov —, či vám ne­ot­vorím ok­ná nebies a ne­vylejem na vás nad­mieru požeh­nania. A bude po nedos­tat­ku. 11 Kvôli vám za­bránim škod­com, aby vám ne­skazili plodiny zeme. Na poli nebude vinič bez plodov — vraví Hos­podin zá­stupov. 12 Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou — vraví Hos­podin zá­stupov. Význam zbožnosti13 Príliš opovážlivé sú vaše slová proti mne — vraví Hos­podin: Pýtate sa: Čo hovoríme proti tebe? 14 Vravíte: Darom­né je slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že sme za­chovávali jeho nariadenia a že sme chodili v smútku pred Hos­podinom zá­stupov?! 15 Blaho­slavíme teda spup­ných. Darí sa im, hoci konajú svoj­voľne, po­kúšajú Boha, a pred­sa unik­nú. 16 Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hos­podina. Hos­podin to po­zoroval a počul. Pred ním bola písaná pamät­ná kniha o tých, čo sa boja Hos­podina a ctia jeho meno. 17 Budú mi — hovorí Hos­podin zá­stupov — v deň, ktorý chys­tám, zvlášt­nym vlast­níc­tvom. Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil. 18 Po­tom uvidíte roz­diel medzi spravod­livým a svoj­voľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu ne­slúži. Deň Hospodina a prísľub o Eliášovi19 Po­zri, pri­chádza deň, horiaci ako pec, keď sa všet­ci spup­ní a všet­ci svoj­voľníci stanú str­nis­kom. Pri­chádzajúci deň ich spáli — vraví Hos­podin zá­stupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vet­vu. 20 Vám však, ktorí sa bojíte môj­ho mena, vy­j­de Sln­ko spravod­livos­ti a zdravie bude v jeho lúčoch, po­tom vy­j­dete a budete po­skakovať ako teľce vy­pus­tené zo staj­ne. 21 Pošliapete svoj­voľníkov, lebo v ten deň, ktorý chys­tám, budú popolom pod vašimi nohami — vraví Hos­podin zá­stupov. 22 Pamätaj­te na zákon môj­ho služob­níka Mojžiša, ktorému som na Horebe pre celý Iz­rael vy­dal ustanovenia a práv­ne pred­pisy. 23 Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hroz­ný deň Hos­podina. 24 On ob­ráti srd­ce ot­cov k synom a srd­ce synov k otcom, aby som pri svojom príchode ne­uvalil na zem kliat­bu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček