EkumenickýMalachiáš1,11

Malachiáš 1:11

Od východu sln­ka po jeho západ moje meno bude veľké medzi národ­mi. Na každom mies­te budú prinášať môj­mu menu kalich a čis­tý obet­ný dar. Veľké bude totiž moje meno medzi národ­mi, vraví Hos­podin zá­stupov.


Verš v kontexte

10 Kiežby nie­kto z vás za­vrel dvere, aby ste nadar­mo nezapaľovali oheň na mojom ol­tári. Ne­mám záľubu vo vás, vraví Hos­podin zá­stupov, ani obet­ný dar ne­prij­mem z vašich rúk. 11 Od východu sln­ka po jeho západ moje meno bude veľké medzi národ­mi. Na každom mies­te budú prinášať môj­mu menu kalich a čis­tý obet­ný dar. Veľké bude totiž moje meno medzi národ­mi, vraví Hos­podin zá­stupov. 12 Vy ho však znes­väcujete, keď vravíte, že Pánov stôl možno poškv­rňovať a po­krm, čo je na ňom, nie je taký dôležitý.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo od východu sl­n­ca až po jeho západ je veľké moje meno medzi národami, a na každom mies­te sa kadí a obetuje môj­mu menu, a to čis­tý obet­ný dar obil­ný, lebo moje meno je veľké medzi národami, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

11 Lebo od východu sln­ka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národ­mi, a na každom mies­te prinášajú môj­mu menu kadid­lo a čis­tú obeť. Lebo veľké je moje meno medzi národ­mi - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

11 Od východu sln­ka po jeho západ moje meno bude veľké medzi národ­mi. Na každom mies­te budú prinášať môj­mu menu kalich a čis­tý obet­ný dar. Veľké bude totiž moje meno medzi národ­mi, vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

11 Vž­dyť mé jméno je ve­liké mezi náro­dy od výcho­du slun­ce až na západ – tam všu­de bu­dou mé­mu jménu přinášet ka­di­dlo a čis­té obě­ti. Ano, mé jméno je ve­liké mezi náro­dy, praví Hos­po­din zástupů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček