EkumenickýLukáš18,30

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Lukáš 18:30

Evanjelium podľa Lukáša

aby v tomto čase ne­prijal mnohonásob­ne viac a v budúcom veku večný život.


Verš v kontexte

29 On im po­vedal: Amen, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­tí dom, či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľov­stvo, 30 aby v tomto čase ne­prijal mnohonásob­ne viac a v budúcom veku večný život. 31 Vtedy si vzal so sebou Dvanás­tich a po­vedal im: Hľa, vy­stupujeme do Jeruzalema a vy­pl­ní sa o Synovi človeka všet­ko, čo na­písali proroci.

späť na Lukáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

30 kto by v tom­to čase nedos­tal mnohonásob­ne viac a v budúcom veku večného života.

Evanjelický

30 žeby nezís­kal omnoho viac v tom­to čase a v budúcom veku večný život.

Ekumenický

30 aby v tomto čase ne­prijal mnohonásob­ne viac a v budúcom veku večný život.

Bible21

30 a ne­při­jal by v tom­to ča­se mno­hem více a v na­d­cházejícím věku věčný život.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček