EkumenickýLukáš18,29

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Lukáš 18:29

Evanjelium podľa Lukáša

On im po­vedal: Amen, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­tí dom, či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľov­stvo,


Verš v kontexte

28 Tu Peter po­vedal: Po­zri, my sme opus­tili, čo sme mali, a išli sme za tebou. 29 On im po­vedal: Amen, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­tí dom, či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľov­stvo, 30 aby v tomto čase ne­prijal mnohonásob­ne viac a v budúcom veku večný život.

späť na Lukáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

29 A on im po­vedal: Ameň vám hovorím, že nieto ni­koho, kto by opus­til dom alebo rodičov alebo bratov alebo manžel­ku alebo deti pre kráľov­stvo Božie,

Evanjelický

29 On im po­vedal: Veru, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­til dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre kráľov­stvo Božie,

Ekumenický

29 On im po­vedal: Amen, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­tí dom, či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľov­stvo,

Bible21

29 „A­men, říkám vám,“ od­po­věděl jim Ježíš, „že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bra­t­ry nebo ro­diče nebo dě­ti kvů­li Boží­mu králov­ství

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček