EkumenickýLukáš1,18

Lukáš 1:18

Evanjelium podľa Lukáša

Za­chariáš po­vedal an­jelovi: Podľa čoho to po­znám? Veď ja som starec a moja manžel­ka je v pokročilom veku.


Verš v kontexte

17 On sám pôj­de pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby ob­rátil srd­cia ot­cov k deťom a ne­pos­lušných k múdrosti spravod­livých, a pri­pravil tak Pánovi do­konalý ľud. 18 Za­chariáš po­vedal an­jelovi: Podľa čoho to po­znám? Veď ja som starec a moja manžel­ka je v pokročilom veku. 19 An­jel mu od­povedal: Ja som Gab­riel, ktorý stojí pred Bohom, a má po­slanie pre­hovoriť s tebou a odo­vzdať ti túto radost­nú zvesť.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A Za­chariáš po­vedal an­jelovi: Po čom to po­znám? Lebo ja som starý, aj moja manžel­ka je po­kročilá vo svojich dňoch.

Evanjelický

18 I po­vedal Za­chariáš an­jelovi: Po čom to po­znám? Veď som starý a moja manžel­ka je tiež v rokoch.

Ekumenický

18 Za­chariáš po­vedal an­jelovi: Podľa čoho to po­znám? Veď ja som starec a moja manžel­ka je v pokročilom veku.

Bible21

18 „­Pod­le če­ho to poznám?“ ze­ptal se an­dě­la Za­cha­ri­áš. „Vž­dyť jsem stařec! I moje manželka je v pokroči­lém věku.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček