Ekumenický3. Mojžišova25,45

3. Mojžišova 25:45

Leviticus

Môžete si ich kupovať aj z detí pri­sťahoval­cov, ktorí sa budú u vás zdržiavať ako cudzin­ci, ako aj z rodov, ktoré sú u vás, z ich detí, ktoré splodia vo vašej krajine. Tí budú vaším vlast­níc­tvom.


Verš v kontexte

44 Ot­rok a ot­rokyňa, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupuj­te ot­roka a ot­rokyňu. 45 Môžete si ich kupovať aj z detí pri­sťahoval­cov, ktorí sa budú u vás zdržiavať ako cudzin­ci, ako aj z rodov, ktoré sú u vás, z ich detí, ktoré splodia vo vašej krajine. Tí budú vaším vlast­níc­tvom. 46 Smiete ich ako dedičs­tvo od­kázať aj svojim po­tom­kom, smiete ich mať v trvalom vlast­níc­tve a po­užívať ako ot­rokov. Svojich bratov Iz­raelitov však ni­kto ne­smie utláčať.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

45 Aj zo synov cudzích usadlíkov, ktorí po­hos­tínia u vás, od tých budete kupovať a z ich čeľade, ktorá je u vás, ktorých splodili vo vašej zemi, a budú vám majet­kom.

Evanjelický

45 Aj z jed­not­livých usad­líkov, ktorí sa ako cudzin­ci zdržujú pri vás, môžete si kupovať, aj z ich rodín, ktoré sú pri vás, ktoré oni splodili vo vašej krajine; môžu byť vaším vlast­níc­tvom.

Ekumenický

45 Môžete si ich kupovať aj z detí pri­sťahoval­cov, ktorí sa budú u vás zdržiavať ako cudzin­ci, ako aj z rodov, ktoré sú u vás, z ich detí, ktoré splodia vo vašej krajine. Tí budú vaším vlast­níc­tvom.

Bible21

45 Smí­te si je kou­pit také z po­tomků přis­těhoval­ců, kteří u vás po­bývají, i z je­jich soukmenov­ců, kteří jsou u vás a kteří se na­ro­di­li ve vaší zemi – ti bu­dou vaším vlastnictvím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček