Ekumenický3. Mojžišova25,34

3. Mojžišova 25:34

Leviticus

Pasien­ky okolo ich miest sa ne­smú predávať, lebo sú ich trvalým vlast­níc­tvom.


Verš v kontexte

33 Ak nie­kto z Léviovcov ne­použije právo kúpiť si späť predaný dom, ktorý má vo svojom mes­te, v jubilejnom roku sa mu vráti do vlast­níc­tva, lebo domy v léviovských mes­tách sú ich vlast­níc­tvom medzi Iz­raelit­mi. 34 Pasien­ky okolo ich miest sa ne­smú predávať, lebo sú ich trvalým vlast­níc­tvom. 35 Ak tvoj brat schudob­nie a bude upadať, po­môž mu ako cudzin­covi a pri­sťahoval­covi, aby mohol žiť pri tebe.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

34 A pole ob­vodu ich miest sa ne­predá, lebo je to ich večným državím.

Evanjelický

34 Ale pas­tviny svojich miest ne­smú predať, lebo sú ich trvalým vlast­níc­tvom.

Ekumenický

34 Pasien­ky okolo ich miest sa ne­smú predávať, lebo sú ich trvalým vlast­níc­tvom.

Bible21

34 Polnosti při­léhající k je­jich městům se ne­smí pro­dávat vůbec, ne­boť je to je­jich trvalé vlastnictví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček