Ekumenický3. Mojžišova25,33

3. Mojžišova 25:33

Leviticus

Ak nie­kto z Léviovcov ne­použije právo kúpiť si späť predaný dom, ktorý má vo svojom mes­te, v jubilejnom roku sa mu vráti do vlast­níc­tva, lebo domy v léviovských mes­tách sú ich vlast­níc­tvom medzi Iz­raelit­mi.


Verš v kontexte

32 Lévi­ov­ci v léviovských mes­tách budú mať trvalé právo si kúpiť späť domy, ktoré im pat­ria. 33 Ak nie­kto z Léviovcov ne­použije právo kúpiť si späť predaný dom, ktorý má vo svojom mes­te, v jubilejnom roku sa mu vráti do vlast­níc­tva, lebo domy v léviovských mes­tách sú ich vlast­níc­tvom medzi Iz­raelit­mi. 34 Pasien­ky okolo ich miest sa ne­smú predávať, lebo sú ich trvalým vlast­níc­tvom.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

33 No, ten, kto vy­kúpi, nech je z Levitov, a tak vyjde predaj v domu alebo mesta jeho državia v roku plesania, lebo domy miest Levitov sú ich državím medzi syn­mi Iz­raelovými.

Evanjelický

33 Ak nie­kto z levítov ne­použije právo na výkup, nech sa v jubilej­nom roku uvoľní predaný dom v mes­te jeho vlast­níc­tva, lebo domy v mes­tách levítov sú ich vlast­níc­tvom upro­stred Iz­rael­cov.

Ekumenický

33 Ak nie­kto z Léviovcov ne­použije právo kúpiť si späť predaný dom, ktorý má vo svojom mes­te, v jubilejnom roku sa mu vráti do vlast­níc­tva, lebo domy v léviovských mes­tách sú ich vlast­níc­tvom medzi Iz­raelit­mi.

Bible21

33 I kdy­by pro­daný dům v je­jich městě nikdo z levi­tů ne­vy­kou­pil, bude v létě mi­losti vy­dán zpět. Domy levi­tů v je­jich měs­tech jsou to­tiž je­jich vlastnictvím upro­střed synů Iz­rae­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček