Ekumenický3. Mojžišova25,28

3. Mojžišova 25:28

Leviticus

Ak sa však ne­zmôže na to, aby kup­ca vy­platil, po­tom to zo­stane až do jubilej­ného roka v rukách kup­ca. V jubilejnom roku to kupec uvoľní a vráti sa to k pôvodnému majiteľovi.


Verš v kontexte

27 spočíta roky od predaja a zvyšok vy­platí tomu, komu predal, a vráti sa k svojmu vlast­níc­tvu. 28 Ak sa však ne­zmôže na to, aby kup­ca vy­platil, po­tom to zo­stane až do jubilej­ného roka v rukách kup­ca. V jubilejnom roku to kupec uvoľní a vráti sa to k pôvodnému majiteľovi. 29 Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo kúpiť si ho späť, a to do kon­ca roka od predaja. Do roka bude mať právo kúpiť si ho späť.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

28 Ale keby ne­na­hľadala jeho ruka toľko, aby mu mohol vrátiť, zo­stane jeho predané v ruke toho, kto to kúpil, až do roku plesania, a vy­j­de v roku plesania, a on sa na­vráti do svoj­ho državia.

Evanjelický

28 Ak si však ne­môže za­dovážiť toľko, aby na­hradil to, čo predal, ostane to v rukách kupujúceho až do jubilej­ného roku. V jubilej­nom roku ten­to nech od­stúpi a on nech sa vráti k svoj­mu vlast­níc­tvu.

Ekumenický

28 Ak sa však ne­zmôže na to, aby kup­ca vy­platil, po­tom to zo­stane až do jubilej­ného roka v rukách kup­ca. V jubilejnom roku to kupec uvoľní a vráti sa to k pôvodnému majiteľovi.

Bible21

28 Ne­získá-li však, co je po­tře­ba k jeho navrácení, zůstane pro­daný po­ze­mek v ru­kou kup­ce až do lé­ta mi­losti. V létě mi­losti pak bude vy­dán, a tak se ma­ji­tel vrátí ke své­mu vlastnictví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček