Ekumenický3. Mojžišova17,11

3. Mojžišova 17:11

Leviticus

Veď v krvi je život tela. Určil som vám ju na ol­tár na vy­konávanie ob­radov zmierenia za váš život. Kr­vou, v ktorej je život, zís­kava sa zmierenie.


Verš v kontexte

10 Ktokoľvek z domu Iz­raela alebo z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami ako hos­tia, bude jesť nejakú krv, ob­rátim sa proti ne­mu. Každého, kto by jedol krv, od­stránim zo spoločen­stva jeho ľudu. 11 Veď v krvi je život tela. Určil som vám ju na ol­tár na vy­konávanie ob­radov zmierenia za váš život. Kr­vou, v ktorej je život, zís­kava sa zmierenie. 12 Pre­to som po­vedal Iz­raelitom: Ni­kto z vás ne­smie jesť krv, ba ani cudzinec, ktorý býva medzi vami ako hosť, ju ne­smie jesť.

späť na 3. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

11 lebo duša tela je v kr­vi, a ja som vám ju dal na ol­tár po­kryť ňou hriech na vašich dušiach, lebo práve krv po­krýva h­riech na duši.

Evanjelický

11 Keďže život tela je v kr­vi, dal som vám ju na ol­tár na vy­konanie ob­radu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie.

Ekumenický

11 Veď v krvi je život tela. Určil som vám ju na ol­tár na vy­konávanie ob­radov zmierenia za váš život. Kr­vou, v ktorej je život, zís­kava sa zmierenie.

Bible21

11 Vž­dyť život tě­la je v krvi! Pro­to jsem vám ji určil na ol­tář, k vy­kou­pení vašich živo­tů. Vž­dyť krev, ta vy­ku­puje život!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček