EkumenickýKolosenským1,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Kolosenským 1:2

svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca.


Verš v kontexte

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timotej 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca. 3 Vždy, keď sa mod­líme, ďakujeme za vás Bohu, Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 svätým a ver­ným bratom v Kris­tu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kris­tovi. Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Otca [a Pána Ježiša Kris­ta]!

Ekumenický

2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca.

Bible21

2 svatým a věrným bra­trům v Kri­stu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček