EkumenickýKolosenským1,11

Kolosenským 1:11

a z moci jeho slávy nadobud­nete vše­stran­nú silu na vy­trvalosť a tr­pez­livosť vo všet­kom. S radosťou


Verš v kontexte

10 aby ste žili hod­ní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dob­rom skut­ku a hl­bšie po­znávať Boha 11 a z moci jeho slávy nadobud­nete vše­stran­nú silu na vy­trvalosť a tr­pez­livosť vo všet­kom. S radosťou 12 budete ďakovať Ot­covi, ktorý vás urobil účast­nými na podiele svätých vo svet­le.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všet­kej tr­pez­livos­ti a zhovievavos­ti s radosťou,

Evanjelický

11 všemožne po­silňovaní mocou Jeho slávy ku všet­kej vy­trvalos­ti a tr­pez­livos­ti

Ekumenický

11 a z moci jeho slávy nadobud­nete vše­stran­nú silu na vy­trvalosť a tr­pez­livosť vo všet­kom. S radosťou

Bible21

11 byli vše­možně po­si­lováni mo­cí jeho slávy, abys­te moh­li všech­no trpě­livě pře­ko­nat a abys­te s ra­dostí

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček