EkumenickýJúdov1,7

Júdov 1:7

Rov­nako ako Sodoma a Gomora, a okolité mes­tá, ktoré sa podob­ným spôsobom od­dali smils­tvu a náh­lili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výs­trahou.


Verš v kontexte

6 An­jelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvod­nú hod­nosť, ale opus­tili svoj vlast­ný príbytok, drží v tme vo večných putách, pre súd veľkého dňa. 7 Rov­nako ako Sodoma a Gomora, a okolité mes­tá, ktoré sa podob­ným spôsobom od­dali smils­tvu a náh­lili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výs­trahou. 8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ne­uz­návajú au­to­ritu Pána nad sebou a rúhajú sa nadzem­ským moc­nos­tiam.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Jako Sodoma a Gomora a mes­tá okolo nich, ktoré podob­ným spôsobom ako títo ne­slýchane smil­nily a od­išly za iným telom, ležia pred očima na výs­tražný prí­klad a ne­sú trest večného ohňa.

Evanjelický

7 rov­nako ako Sodoma a Gomora a okolité mes­tá, ktoré sa podob­ným spôsobom od­dali smils­tvu a chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výs­trahou.

Ekumenický

7 Rov­nako ako Sodoma a Gomora, a okolité mes­tá, ktoré sa podob­ným spôsobom od­dali smils­tvu a náh­lili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výs­trahou.

Bible21

7 Právě tak to bylo se Sodo­mou a Go­mo­rou a s okolní­mi měs­ty, která se podobně jako tito od­da­la smil­stvu a pro­padla zvrh­losti. Nyní slouží jako va­rování před tres­tem věčného ohně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček