EkumenickýJúdov1,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Júdov 1:18

Veď vám hovorili: V poslednom čase vy­stúpia po­smievači, čo budú žiť podľa svojich bez­božných žiados­tí.


Verš v kontexte

17 Vy však, milovaní, pamätaj­te na slová, ktoré už pred­tým vy­slovili apoštoli nášho Pána Ježiša Kris­ta. 18 Veď vám hovorili: V poslednom čase vy­stúpia po­smievači, čo budú žiť podľa svojich bez­božných žiados­tí. 19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, teles­ní ľudia, čo ne­majú Ducha.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 že vám hovoril, že v po­sled­nom čase budú po­smievači, ktorí budú chodiť podľa svojich bez­božných žiados­tí.

Evanjelický

18 veď vám hovorili: V po­sled­nom čase vy­stúpia po­smievači, ktorí budú žiť podľa svojich bez­božných žiados­tí.

Ekumenický

18 Veď vám hovorili: V poslednom čase vy­stúpia po­smievači, čo budú žiť podľa svojich bez­božných žiados­tí.

Bible21

18 Řek­li vám, že v po­sledních ča­sech se vy­s­kytnou po­směvači ve­dení svý­mi bezbožný­mi chout­ka­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček