EkumenickýJoel4,17

Joel 4:17

Vtedy spoz­náte, že ja som Hos­podin, váš Boh, a že pre­bývam na Si­one, na svojom svätom vr­chu. Jeruzalem bude svätý a cudzin­ci nebudú viac cezeň pre­chádzať.


Verš v kontexte

16 Hos­podin skrík­ne zo Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas, takže sa za­chvejú nebesá i zem. Hos­podin je však útočis­kom pre svoj ľud a pev­nosťou pre Iz­raelitov. 17 Vtedy spoz­náte, že ja som Hos­podin, váš Boh, a že pre­bývam na Si­one, na svojom svätom vr­chu. Jeruzalem bude svätý a cudzin­ci nebudú viac cezeň pre­chádzať. 18 V ten deň budú vr­chy vlh­núť muštom, pahor­ky budú pre­tekať mliekom a vo všet­kých vod­ných korytách Jud­ska bude tiecť voda. Prameň bude vy­vierať z domu Hos­podina a bude na­pájať Údolie akácií.

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

17 Vtedy po­znáte, že ja som Hos­podin, váš Boh, a pre­bývam na Si­one, na svojom svätom vr­chu. Po­tom Jeruzalem bude svätý a cudzin­ci už cezeň ne­prej­dú.

Ekumenický

17 Vtedy spoz­náte, že ja som Hos­podin, váš Boh, a že pre­bývam na Si­one, na svojom svätom vr­chu. Jeruzalem bude svätý a cudzin­ci nebudú viac cezeň pre­chádzať.

Bible21

17 A teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din, váš Bůh, jenž byd­lí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatýa ne­vpadnou už do něj cizáci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček