EkumenickýJeremiáš36,24

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Jeremiáš 36:24

Kráľ a všet­ci jeho služob­níci, ktorí počúvali všet­ky tie slová, sa však nezľak­li, ani si neroz­trh­li rúcho.


Verš v kontexte

23 Keď Jehúdi prečítal tri alebo štyri stĺp­ce, kráľ ich od­rezal pisár­skym nožom a hádzal do ohňa na oh­nis­ku, kým nez­horel celý zvitok. 24 Kráľ a všet­ci jeho služob­níci, ktorí počúvali všet­ky tie slová, sa však nezľak­li, ani si neroz­trh­li rúcho. 25 Hoci El­nátan, Delája a Gemar­ja naliehali na kráľa, aby zvitok ne­pálil, ne­pos­lúchol ich.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

24 A ne­predesili sa ani neroz­trh­li svojich rúch ani kráľ ani ni­ktorý z jeho služob­níkov, ktorí počuli všet­ky tie slová.

Evanjelický

24 A ani kráľ, ani jeho služob­níci, ktorí počuli všet­ky tie slová, sa nezľak­li, ani si neroz­trh­li šaty.

Ekumenický

24 Kráľ a všet­ci jeho služob­níci, ktorí počúvali všet­ky tie slová, sa však nezľak­li, ani si neroz­trh­li rúcho.

Bible21

24 Když král a všich­ni jeho dvořané slyše­li všech­na ta slova, vůbec se ne­le­ka­li, na­tož aby si roz­trh­li rou­cha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček