EkumenickýJeremiáš36,23

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Jeremiáš 36:23

Keď Jehúdi prečítal tri alebo štyri stĺp­ce, kráľ ich od­rezal pisár­skym nožom a hádzal do ohňa na oh­nis­ku, kým nez­horel celý zvitok.


Verš v kontexte

22 Kráľ sedel v zimnom dome — bol deviaty mesiac — a na oh­nis­ku pred ním horel oheň. 23 Keď Jehúdi prečítal tri alebo štyri stĺp­ce, kráľ ich od­rezal pisár­skym nožom a hádzal do ohňa na oh­nis­ku, kým nez­horel celý zvitok. 24 Kráľ a všet­ci jeho služob­níci, ktorí počúvali všet­ky tie slová, sa však nezľak­li, ani si neroz­trh­li rúcho.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

23 A stalo sa, jako prečítal Jehúdi nejaké tri stĺp­ce alebo štyri, že to k­ráľ odrezal nožom pisára a hodil na oheň, ktorý bol na oh­ništi, a to tak až zhorel celý svitok na oh­ni, ktorý bol na oh­ništi.

Evanjelický

23 Akonáh­le Jehúdí prečítal tri-štyri stĺp­ce, kráľ ich od­rezal pisár­skym nožom a hodil do ohňa na oh­nis­ku, kým nez­horel celý zvitok.

Ekumenický

23 Keď Jehúdi prečítal tri alebo štyri stĺp­ce, kráľ ich od­rezal pisár­skym nožom a hádzal do ohňa na oh­nis­ku, kým nez­horel celý zvitok.

Bible21

23 Jakmi­le Je­hu­di přečetl tři čtyři sloup­ce, král je vž­dy pe­rořízkem odří­zl a vho­dil do ohně v nádobě. Na­ko­nec v tom ohni skončil ce­lý svi­tek.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček