EkumenickýJeremiáš36,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Jeremiáš 36:11

Mikája, syn Gemar­ju, syn Šáfana, vy­počul z knihy všet­ky Hos­podinove slová.


Verš v kontexte

10 Vtedy v Hospodinovom dome, v izbe Gemar­ju, syna pisára Šáfana, na hor­nom ná­dvorí pri vchode do Novej brány Hos­podinov­ho domu Báruch prečítal z knihy Jeremiášove slová všet­kému ľudu. 11 Mikája, syn Gemar­ju, syn Šáfana, vy­počul z knihy všet­ky Hos­podinove slová. 12 Zišiel do kráľov­ského domu, do pisárovej iz­by, kde práve za­sadali všet­ky kniežatá: pisár Elíšama, Šemajov syn Delája, Ak­bórov syn El­nátan, Šáfanov syn Gemar­ja, Chanan­jov syn Cid­kija a všet­ky os­tat­né kniežatá.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď počul Michai­áš, syn Gemariáša, syna Šafánov­ho, všet­ky slová Hos­podinove z knihy,

Evanjelický

11 Michája, syn Gemar­jov, vnuk Šáfánov, počul všet­ky slová Hos­podinove z knihy,

Ekumenický

11 Mikája, syn Gemar­ju, syn Šáfana, vy­počul z knihy všet­ky Hos­podinove slová.

Bible21

11 Jakmi­le Mi­chajáš, syn Ge­ma­ri­áše, syna Šafanova, us­lyšel všech­na Hos­po­di­nova slova z té kni­hy,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček