EkumenickýJeremiáš33,13

Jeremiáš 33:13

V mestách na výšinách, v mestách na rovine i v mestách v Negeve, v krajine Ben­jamín, v okolí Jeruzalema a v judských mes­tách budú ešte pre­chádzať stáda oviec rukami toho, kto ich bude počítať, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

12 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov: Na tom­to spus­tošenom mies­te, bez ľudí a zvierat a vo všet­kých jeho mes­tách budú opäť nivy pas­tierov, na ktorých budú od­počívať stáda. 13 V mestách na výšinách, v mestách na rovine i v mestách v Negeve, v krajine Ben­jamín, v okolí Jeruzalema a v judských mes­tách budú ešte pre­chádzať stáda oviec rukami toho, kto ich bude počítať, hovorí Hos­podin. 14 Hľa, blíži sa čas — znie výrok Hos­podina —, keď uskutočním slovo o dobre, ktoré som pri­sľúbil domu Iz­raela a domu Júdu.

späť na Jeremiáš, 33

Príbuzné preklady Roháček

13 V mes­tách po­horia, v mes­tách nížiny a v mes­tách na juhu jako aj v zemi Ben­jaminovej a na mies­tach okolo Jeruzalema i v mes­tách Júdových budú ešte pre­chádzať stáda oviec a kôz cez ruky počítajúceho, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

13 V mes­tách Po­horia, v mes­tách Nížiny , v mes­tách Negebu i v kraji Ben­jamín, v okolí Jeruzalema a v jud­ských mes­tách budú ešte pre­chádzať stáda rukami toho, kto ich spočituje - hovorí Hos­podin.

Ekumenický

13 V mestách na výšinách, v mestách na rovine i v mestách v Negeve, v krajine Ben­jamín, v okolí Jeruzalema a v judských mes­tách budú ešte pre­chádzať stáda oviec rukami toho, kto ich bude počítať, hovorí Hos­podin.

Bible21

13 Ve měs­tech na horách, ve měs­tech pod­hůří i ve měs­tech Nege­vu, v kra­ji Ben­jamín, v oko­lí Je­ruzalé­ma i ve měs­tech Judy bu­dou znovu pro­cházet ovce pod ruka­ma počí­tajícího, praví Hospodin.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček