EkumenickýJeremiáš28,14

Jeremiáš 28:14

Veď toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Želez­né jar­mo položím na šiju všet­kých tých­to národov, aby slúžili babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi. Budú mu teda slúžiť. Dal som mu aj poľnú zver.


Verš v kontexte

13 Choď a Chanan­jovi po­vedz toto: Toto hovorí Hos­podin: Drevené jar­mo si zlámal. Na­mies­to neho však urobím jar­mo želez­né. 14 Veď toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Želez­né jar­mo položím na šiju všet­kých tých­to národov, aby slúžili babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi. Budú mu teda slúžiť. Dal som mu aj poľnú zver. 15 Prorok Jeremiáš po­vedal prorokovi Chanan­jovi: Počúvaj, Chanan­ja, Hos­podin ťa ne­pos­lal, ty si však za­príčinil, že sa ten­to ľud spolieha na lož.

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Dal som želez­né jar­mo na šiju všet­kých tých­to národov, aby slúžili Na­buchodonozorovi, babylon­skému kráľovi, a budú mu slúžiť, ba ešte i poľnú zver som mu dal.

Evanjelický

14 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí, Boh Iz­raela: Želez­né jar­mo kladiem na šiju všet­kých tých­to národov na službu babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi, a budú mu musieť slúžiť. Ešte i poľnú zver som dal jemu.

Ekumenický

14 Veď toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Želez­né jar­mo položím na šiju všet­kých tých­to národov, aby slúžili babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi. Budú mu teda slúžiť. Dal som mu aj poľnú zver.

Bible21

14 Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le: Na ší­ji všech těch­to národů vložím že­lez­né jho, aby slouži­li babylon­ské­mu krá­li Nabukadne­za­rovi. Ti všich­ni mu bu­dou sloužit stejně jako polní zvěř, kte­rou mu podrobím.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček