EkumenickýJeremiáš27,8

Jeremiáš 27:8

Avšak národ alebo kráľov­stvo, ktoré nebude chcieť slúžiť jemu, babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi, a ne­vloží šiju do jar­ma babylon­ského kráľa, budem tres­tať mečom, hladom a morom, kým ho ú­pl­ne ne­vydám do jeho ruky — znie výrok Hos­podina.


Verš v kontexte

7 Všet­ky národy majú slúžiť jemu, jeho synovi a jeho vnukovi, kým ne­príde čas aj pre jeho krajinu, keď si ju mnohé národy a veľkí králi pod­mania. 8 Avšak národ alebo kráľov­stvo, ktoré nebude chcieť slúžiť jemu, babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi, a ne­vloží šiju do jar­ma babylon­ského kráľa, budem tres­tať mečom, hladom a morom, kým ho ú­pl­ne ne­vydám do jeho ruky — znie výrok Hos­podina. 9 Vy pre­to ne­počúvaj­te svojich prorokov, vešt­cov, vy­kladačov snov, hádačov z mrakov a čarodej­níkov, ktorí vám hovoria: Nebudete slúžiť babylon­skému kráľovi.

späť na Jeremiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

8 A stane sa, že národ alebo kráľovstvo, ktoré by mu ne­slúžily, Na­buchodonozorovi, babylon­skému kráľovi, jako i toho, kto by nedal svojej šije do jar­ma babylon­ského kráľa, ten národ navštívim mečom, hladom a morom, hovorí Hos­podin, a budem ich biť, dokiaľ ich ne­vyp­lienim jeho rukou.

Evanjelický

8 Ale národ, alebo kráľov­stvo, ktoré sa ne­pod­robí babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi a ktoré si ne­vloží šiju do jar­ma babylon­ského kráľa, ten národ navštívim mečom, hladom a morom - znie výrok Hos­podinov - kým ho ú­pl­ne ne­vydám do jeho rúk.

Ekumenický

8 Avšak národ alebo kráľov­stvo, ktoré nebude chcieť slúžiť jemu, babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi, a ne­vloží šiju do jar­ma babylon­ského kráľa, budem tres­tať mečom, hladom a morom, kým ho ú­pl­ne ne­vydám do jeho ruky — znie výrok Hos­podina.

Bible21

8 Národ a králov­ství, které by se ne­pod­dalo babylon­ské­mu krá­li Nabukadne­za­rovi a ne­sklo­ni­lo by ší­ji pod jho babylon­ského krále, ta­kový národ budu tre­stat mečem, hla­dem a mo­rem, praví Hos­po­din, dokud ho jeho ru­kou úplně ne­zničím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček