EkumenickýJeremiáš26,20

Jeremiáš 26:20

Aj iný muž prorokoval v mene Hos­podina, totiž Šemajov syn Urija z Kirjat-Jearíma. Ten prorokoval proti tomuto mes­tu a proti tej­to krajine rov­nako ako hovoril Jeremiáš.


Verš v kontexte

19 Usmr­til ho azda jud­ský kráľ Chiz­kija alebo nie­kto z Judska? Či sa nebál Hos­podina a ne­prosil ho, takže Hos­podin oľutoval nešťas­tie, ktoré vy­slovil proti nim? Či máme urobiť taký veľký zločin proti sebe samým? 20 Aj iný muž prorokoval v mene Hos­podina, totiž Šemajov syn Urija z Kirjat-Jearíma. Ten prorokoval proti tomuto mes­tu a proti tej­to krajine rov­nako ako hovoril Jeremiáš. 21 Jeho slová počul kráľ Jójakim, všet­ci jeho dôs­toj­níci a všet­ky kniežatá. Kráľ sa ho usiloval usmr­tiť. Keď sa to Urija do­počul, bál sa a ušiel do Egyp­ta.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

20 A bol aj iný muž, ktorý prorokoval v mene Hos­podinovom, Uriáš, syn Šemai­ášov, z Kir­jat-jearíma, a prorokoval proti tomuto mes­tu i proti tej­to zemi všet­ko tie is­té slová jako Jeremiáš.

Evanjelický

20 Aj iný muž prorokoval v mene Hos­podinovom: Urija, syn Šemajov z Kir­jat Jeárímu. Ten prorokoval proti tomuto mes­tu a ľudu rov­nakými slovami ako Jeremiáš.

Ekumenický

20 Aj iný muž prorokoval v mene Hos­podina, totiž Šemajov syn Urija z Kirjat-Jearíma. Ten prorokoval proti tomuto mes­tu a proti tej­to krajine rov­nako ako hovoril Jeremiáš.

Bible21

20 Hos­po­di­novým jménem pro­ro­koval také jis­tý Uri­áš, syn Še­majášův, z Ki­ri­at-jea­rim. Pro­ro­koval pro­ti to­muto měs­tu a pro­ti této zemi přes­ně tak jako Je­re­miáš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček