EkumenickýJeremiáš16,4

Jeremiáš 16:4

Budú zomierať vo veľkých boles­tiach, ne­op­lačú ich ani ne­pochovajú, na tej­to zemi budú ako hnoj, za­hynú mečom a hladom, ich mŕt­voly budú po­kr­mom nebes­kých vtákov a zvierat na zemi.


Verš v kontexte

3 Tak­to hovorí Hos­podin o synoch a dcérach narodených na tom­to mies­te, aj o matkách, ktoré ich zrodili, a o ich ot­coch narodených v tejto krajine: 4 Budú zomierať vo veľkých boles­tiach, ne­op­lačú ich ani ne­pochovajú, na tej­to zemi budú ako hnoj, za­hynú mečom a hladom, ich mŕt­voly budú po­kr­mom nebes­kých vtákov a zvierat na zemi. 5 Hos­podin totiž hovorí toto: Ne­vk­roč do domu smút­ku, nechoď ta nariekať ani im ne­vys­lov sús­trasť, pre­tože som tomuto ľudu odo­bral svoj po­koj — znie výrok Hos­podina — aj milosť a zľutovanie.

späť na Jeremiáš, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­mrú pre­bolest­nými sm­rťami, nebudú oplakávaní ani nebudú po­chovaní, budú za hnojivo na tvári zeme, a po­hynú mečom a hladom, a ich mŕt­ve telo bude za po­krm nebes­kému vtác­tvu a zem­skej zveri.

Evanjelický

4 Po­mrú na smr­teľné choroby; nebudú ich oplakávať, ani po­chovávať; hnojom budú na po­vr­chu rolí; skončia mečom a hladom, ich mŕt­voly budú po­kr­mom nebes­kým vtákom a poľnej zveri.

Ekumenický

4 Budú zomierať vo veľkých boles­tiach, ne­op­lačú ich ani ne­pochovajú, na tej­to zemi budú ako hnoj, za­hynú mečom a hladom, ich mŕt­voly budú po­kr­mom nebes­kých vtákov a zvierat na zemi.

Bible21

4 Zemřou straš­livou smr­tí. Nikdo je ne­opláče ani ne­po­hřbí, takže zůstanou ležet jako hnůj na ze­mi. Meč a hlad s nimi skon­cuje a na je­jich mrt­vo­lách se bu­dou pást ptáci a divá zvěř.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček