EkumenickýJeremiáš13,11

Jeremiáš 13:11

Veď ako sa vinie opasok na drieku muža, tak som pri­vinul celý dom Iz­raela a celý dom Júdu — znie výrok Hos­podina —, aby bol mojím ľudom, slávou môj­ho mena, mojím cieľom, mojou oz­dobou, ale ne­pos­lúch­li.


Verš v kontexte

10 Ten­to zlý národ, ktorý sa zdráha počúvať moje slová a so za­tvrd­nutým srd­com chodí za cudzími boh­mi, aby im slúžil a klaňal sa im, do­pad­ne ako ten­to opasok, ktorý nie je na nič. 11 Veď ako sa vinie opasok na drieku muža, tak som pri­vinul celý dom Iz­raela a celý dom Júdu — znie výrok Hos­podina —, aby bol mojím ľudom, slávou môj­ho mena, mojím cieľom, mojou oz­dobou, ale ne­pos­lúch­li. 12 Po­vedz im tieto slová: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Každý džbán sa na­pl­ní vínom. Nato ti po­vedia: Či ne­vieme, že každý džbán sa na­pl­ní vínom?

späť na Jeremiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo jako sa pojí opasok k bed­rám muža, tak som bol pri­pojil k sebe celý dom Iz­raelov a celý dom Júdov, hovorí Hos­podin, aby mi boli ľudom a na meno, na chválu a na oz­dobu, ale ne­pos­lúchali.

Evanjelický

11 Lebo ako pás prilieha k bed­rám muža, tak som vinul k sebe celý dom Iz­raela a celý dom Júdu - znie výrok Hos­podinov - aby boli mojím ľudom, menom, chválou a oz­dobou, ale nech­celi po­slúchať.

Ekumenický

11 Veď ako sa vinie opasok na drieku muža, tak som pri­vinul celý dom Iz­raela a celý dom Júdu — znie výrok Hos­podina —, aby bol mojím ľudom, slávou môj­ho mena, mojím cieľom, mojou oz­dobou, ale ne­pos­lúch­li.

Bible21

11 Jako se pás ovíjí ko­lem lid­ských be­der, tak jsem k sobě přivi­nul ce­lý dům Iz­rae­le a ce­lý dům Ju­dy, praví Hos­po­din. Chtěl jsem, aby byli mým li­dem, mým věhla­sem, chválou a oz­do­bou, oni však neposlouchali.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček