EkumenickýJeremiáš11,8

Jeremiáš 11:8

Oni však ne­počúvali, ani nez­bys­trili sluch, ale každý kráčal v tvrdosti svoj­ho zlého srd­ca. Spl­ním na nich všet­ky slová tej­to zmluvy, ktorú som im dal, aby ju za­chovávali, ale nerobili tak.


Verš v kontexte

7 Veď som veľmi prí­zvukoval vašim ot­com, a to vtedy, keď som ich vy­viedol z Egypta, a až po ten­to deň som stále zdôrazňoval toto: Po­slúchaj­te môj hlas! 8 Oni však ne­počúvali, ani nez­bys­trili sluch, ale každý kráčal v tvrdosti svoj­ho zlého srd­ca. Spl­ním na nich všet­ky slová tej­to zmluvy, ktorú som im dal, aby ju za­chovávali, ale nerobili tak. 9 Hos­podin mi po­vedal: U Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema sa zis­tilo sprisahanie.

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale ne­počúvali ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, lež chodili každý v umienenos­ti svoj­ho zlého srd­ca. Pre­to som uviedol na nich všet­ky slová tej­to sm­luvy, ktoré som pri­kázal činiť, ale oni nečinili.

Evanjelický

8 No ne­pos­lúchali, ani ne­počúvali, ale chodili každý podľa svoj­ho za­tvrd­nutého zlého srd­ca, takže som na­pl­nil na nich všet­ky slová tej­to zmluvy, ktoré som pri­kázal pl­niť, ale ne­pl­nili ich.

Ekumenický

8 Oni však ne­počúvali, ani nez­bys­trili sluch, ale každý kráčal v tvrdosti svoj­ho zlého srd­ca. Spl­ním na nich všet­ky slová tej­to zmluvy, ktorú som im dal, aby ju za­chovávali, ale nerobili tak.

Bible21

8 Oni však ne­po­s­lou­cha­li, vůbec ne­vní­ma­li a každý se radě­ji ří­dil svým za­rpu­ti­lým a zlým srd­cem. Pro­to na nich vy­plním všech­ny hroz­by uve­dené v této smlou­vě, kte­rou jsem přikázal plnit, ale oni ji neplnili.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček