EkumenickýJeremiáš11,4

Jeremiáš 11:4

ktorú som dal vašim ot­com v čase, keď som ich vy­viedol z Egypta, zo želez­nej pece. Vtedy som po­vedal: Po­slúchaj­te môj hlas, rob­te všet­ko, čo som vám pri­kázal, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.


Verš v kontexte

3 Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Pre­kliaty je človek, ktorý ne­pos­lúcha slová tej­to zmluvy, 4 ktorú som dal vašim ot­com v čase, keď som ich vy­viedol z Egypta, zo želez­nej pece. Vtedy som po­vedal: Po­slúchaj­te môj hlas, rob­te všet­ko, čo som vám pri­kázal, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 5 Tak spl­ním prísahu, ktorou som sa za­viazal vašim ot­com, že im dám krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, ako je to dnes. Vtedy som od­povedal: Nech sa tak stane, Hos­podin!

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

4 ktorú som pri­kázal vašim ot­com toho dňa, k­torého som ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, zo želez­nej pece, po­vediac: Počúvaj­te na môj hlas a budete to činiť, všet­ko tak, ako vám pri­kážem, a budete mi ľudom, a ja vám budem Bohom,

Evanjelický

4 čo som dal ako príkaz vašim ot­com, keď som ich vy­viedol z Egyp­ta, zo želez­nej pece, slovami: Počúvaj­te môj hlas a rob­te všet­ko, ako vám pri­kazujem, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom,

Ekumenický

4 ktorú som dal vašim ot­com v čase, keď som ich vy­viedol z Egypta, zo želez­nej pece. Vtedy som po­vedal: Po­slúchaj­te môj hlas, rob­te všet­ko, čo som vám pri­kázal, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.

Bible21

4 kte­rou jsem svěřil vašim ot­cům v den, kdy jsem je vy­ve­dl z Egyp­ta, z té tavicí pe­ce. Ře­kl jsem: ‚Po­s­lou­chej­te mě a plň­te vše, co vám přikazu­ji, a bu­dete mým li­dem a já budu vaším Bo­hem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček