EkumenickýJeremiáš11,3

Jeremiáš 11:3

Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Pre­kliaty je človek, ktorý ne­pos­lúcha slová tej­to zmluvy,


Verš v kontexte

2 Čuj­te slová tej­to zmluvy, hovor­te ľuďom Jud­ska a obyvateľom Jeruzalema. 3 Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Pre­kliaty je človek, ktorý ne­pos­lúcha slová tej­to zmluvy, 4 ktorú som dal vašim ot­com v čase, keď som ich vy­viedol z Egypta, zo želez­nej pece. Vtedy som po­vedal: Po­slúchaj­te môj hlas, rob­te všet­ko, čo som vám pri­kázal, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

3 a po­vieš im: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Zlorečený človek, ktorý by ne­pos­lúchal slov tej­to sm­luvy,

Evanjelický

3 Po­vedz im: Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Pre­kliaty človek, ktorý ne­pos­lúcha slová tej­to zmluvy,

Ekumenický

3 Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Pre­kliaty je človek, ktorý ne­pos­lúcha slová tej­to zmluvy,

Bible21

3 Řekni jim – Tak praví Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le: Zlořečený je každý, kdo ne­po­s­lou­chá slova této smlou­vy,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček