EkumenickýJeremiáš11,11

Jeremiáš 11:11

Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Zošlem na nich nešťas­tie, pred ktorým nebudú môcť unik­núť, po­tom budú ku mne volať, ale ne­vypočujem ich.


Verš v kontexte

10 Vrátili sa k hriechom dáv­nych ot­cov, odo­preli po­slúchať moje slová, ba chodili za inými boh­mi, aby im slúžili. Dom Iz­raela a dom Júdu porušili zmluvu, ktorú som uzav­rel s ich ot­cami. 11 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Zošlem na nich nešťas­tie, pred ktorým nebudú môcť unik­núť, po­tom budú ku mne volať, ale ne­vypočujem ich. 12 Jud­ské mes­tá a obyvatelia pôj­du a budú volať o pomoc bohov, ktorým pálili kadid­lo; tí ich však v čase nešťas­tia nezach­ránia.

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, uvediem na nich zlé, z ktorého nebudú môcť vy­j­sť a budú kričať na mňa, ale nebudem počúvať na nich.

Evanjelický

11 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Aj­hľa, pri­vediem na vás po­hromu, ktorej nebudú môcť unik­núť. Keď budú volať ku mne, nebudem ich počúvať.

Ekumenický

11 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Zošlem na nich nešťas­tie, pred ktorým nebudú môcť unik­núť, po­tom budú ku mne volať, ale ne­vypočujem ich.

Bible21

11 A pro­to tak praví Hos­po­din: Hle, přive­du na ně neštěstí, které­mu ne­bu­dou moci utéci. Teh­dy bu­dou vo­lat ke mně, ale já je ne­vy­s­lyším.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček