EkumenickýJán20,25

Ján 20:25

Evanjelium podľa Jána

Os­tat­ní učeníci mu teda po­vedali: Videli sme Pána! Ale on im od­povedal: Po­kiaľ ne­uvidím na jeho rukách stopy po klin­coch, ak ne­vložím prst do rán po klin­coch a ne­vložím svoju ruku do jeho boku, ne­uverím.


Verš v kontexte

24 Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. 25 Os­tat­ní učeníci mu teda po­vedali: Videli sme Pána! Ale on im od­povedal: Po­kiaľ ne­uvidím na jeho rukách stopy po klin­coch, ak ne­vložím prst do rán po klin­coch a ne­vložím svoju ruku do jeho boku, ne­uverím. 26 Po ôs­mich dňoch boli učeníci zasa vnút­ri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli za­tvorené, Ježiš prišiel, po­stavil sa do stredu a po­vedal: Po­koj vám!

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

25 A tak mu hovorili druhí učeníci: Videli sme Pána. Ale on im po­vedal: Ak ne­uvidím bod­nutia hrebov na jeho rukách a ne­položím svoj­ho prs­tu na miesta, bod­nuté od hrebov, a ne­položím svojej ruky na jeho bok, ne­uverím.

Evanjelický

25 Po­vedali mu teda os­tat­ní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im od­povedal: Ak ne­uvidím stopy klin­cov v Jeho rukách a ne­vložím si prst na mies­to, kde tie klin­ce boli, a ruku Mu ne­vložím do boku, vôbec ne­uverím.

Ekumenický

25 Os­tat­ní učeníci mu teda po­vedali: Videli sme Pána! Ale on im od­povedal: Po­kiaľ ne­uvidím na jeho rukách stopy po klin­coch, ak ne­vložím prst do rán po klin­coch a ne­vložím svoju ruku do jeho boku, ne­uverím.

Bible21

25 Ostatní učedníci mu říka­li: „Vi­dě­li jsme Pána!“ „Dokud ne­u­vi­dím stopu hře­bů v jeho rukou,“ od­po­věděl jim, „dokud prs­tem ne­sáhnu tam, kde byly hře­by, dokud ne­vložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček