EkumenickýJakubov5,11

Jakubov 5:11

Hľa, blaho­slavíme vy­trvalých. Počuli ste o Jóbovej vy­trvalos­ti a videli ste, k čomu ho Pán na­koniec pri­viedol. Veď Pán je milo­sr­d­ný a ľútos­tivý.


Verš v kontexte

10 Za vzor, ako znášať utr­penie a byť tr­pez­livým, ber­te si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. 11 Hľa, blaho­slavíme vy­trvalých. Počuli ste o Jóbovej vy­trvalos­ti a videli ste, k čomu ho Pán na­koniec pri­viedol. Veď Pán je milo­sr­d­ný a ľútos­tivý. 12 Predovšet­kým, bratia moji, ne­prisahaj­te ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie, aby ste ne­prepad­li súdu.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 Hľa, blaho­slavíme tých, ktorí tr­pez­livo znies­li. O tr­pez­livos­ti Jobovej ste počuli a koniec Pánov ste videli, pre­tože je Pán veľmi ľútos­tivý a milo­sr­d­ný.

Evanjelický

11 Aj­hľa, blaho­slavíme vy­trvalých. O Jóbovej vy­trvalos­ti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pri­pravil Pán, lebo ľútos­tivý je Pán a milo­sr­d­ný.

Ekumenický

11 Hľa, blaho­slavíme vy­trvalých. Počuli ste o Jóbovej vy­trvalos­ti a videli ste, k čomu ho Pán na­koniec pri­viedol. Veď Pán je milo­sr­d­ný a ľútos­tivý.

Bible21

11 Ví­te, že říká­me: „Blaze těm, kteří vytrvali.“ Slyše­li jste o Jo­bově vy­trva­losti a vi­dě­li jste, co pro něj na­ko­nec Pán připravil, vž­dyť „Hos­po­din je ne­smírně mi­lo­srdný a soucitný.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček