EkumenickýJakubov1,26

Jakubov 1:26

Ak si nie­kto mys­lí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si ned­rží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je már­na.


Verš v kontexte

25 Kto sa však za­hľadí do do­konalého zákona slobody a vy­tr­vá nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako uskutočňovateľ skut­ku, ten bude blaho­slavený pre svoje skut­ky. 26 Ak si nie­kto mys­lí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si ned­rží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je már­na. 27 Čis­tá a ne­poškvr­nená nábožnosť pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a chrániť sa pred poškvr­nou sveta.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Ak sa nie­komu medzi vami zdá, že je nábožný, a ned­rží svoj­ho jazyka na úz­de, ale zvodí svoje srd­ce, toho nábožen­stvo je már­ne.

Evanjelický

26 Ak si nie­kto mys­lí, že slúži Bohu, a jazyk si ned­rží na uzde, ale oklamáva si srd­ce, u takého je darom­né uc­tievanie Boha.

Ekumenický

26 Ak si nie­kto mys­lí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si ned­rží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je már­na.

Bible21

26 Pokud si někdo mys­lí, že je zbožný, a při­tom ne­u­mí zvládnout vlastní jazyk, ten kla­me sám sebe a jeho zbožnost je k niče­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček