EkumenickýJakubov1,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Jakubov 1:21

Pre­to od­hoďte všet­ku nečis­totu a nánosy zloby a v tichosti prijímaj­te za­siate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.


Verš v kontexte

20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravod­livé pred Bohom. 21 Pre­to od­hoďte všet­ku nečis­totu a nánosy zloby a v tichosti prijímaj­te za­siate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22 Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen po­slucháčmi, ktorí klamú sami seba.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Pre­to složiac každú špinu a zbytok zlos­ti v tichej krot­kos­ti prij­mite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Evanjelický

21 Pre­to od­ložte všet­ku nečis­totu a všet­ko množs­tvo zlos­ti a s tichosťou prijímaj­te vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Ekumenický

21 Pre­to od­hoďte všet­ku nečis­totu a nánosy zloby a v tichosti prijímaj­te za­siate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Bible21

21 Od­hoď­te pro­to všech­nu špínu a spoustu špatnosti a s kro­tkostí při­jí­mej­te za­seté Slovo, které má moc spa­sit vaše duše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček