EkumenickýJakubov1,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Jakubov 1:20

Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravod­livé pred Bohom.


Verš v kontexte

19 Vedz­te, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rých­ly, keď treba počúvať, po­malý, keď má hovoriť, po­malý do hnevu. 20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravod­livé pred Bohom. 21 Pre­to od­hoďte všet­ku nečis­totu a nánosy zloby a v tichosti prijímaj­te za­siate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo hnev muža ne­pôsobí spraved­livos­ti Božej.

Evanjelický

20 Lebo hnev muža ne­pôsobí spravod­livosť pred Bohom.

Ekumenický

20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravod­livé pred Bohom.

Bible21

20 Lid­ský hněv pře­ce k sprave­dlnosti před Bo­hem ne­ve­de.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček