EkumenickýIzaiáš65,12

Izaiáš 65:12

určím vás pod meč, všet­ci sa zhr­bíte na pop­ravu, lebo som volal, ale ne­od­povedali ste, hovoril som, ale ne­počúvali ste, robili ste to, čo po­kladám za zlé, a vy­brali ste si to, čo sa mi ne­páči.


Verš v kontexte

11 Vy, čo ste opus­tili Hos­podina, čo ste za­bud­li na môj svätý vrch, čo ste pre­stierali stôl pre Gáda a nalievali miešané víno pre Meniho, 12 určím vás pod meč, všet­ci sa zhr­bíte na pop­ravu, lebo som volal, ale ne­od­povedali ste, hovoril som, ale ne­počúvali ste, robili ste to, čo po­kladám za zlé, a vy­brali ste si to, čo sa mi ne­páči. 13 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, moji služob­níci budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji služob­níci budú piť, ale vy budete smäd­ní. Hľa, moji služob­níci sa budú radovať, ale vy sa budete han­biť.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

12 vám dám taký osud, že vás vy­dám meču, a všet­ci sa zo­hnete, aby ste boli za­bití, pre­tože som volal, a ne­oh­lásili ste sa; hovoril som, a ne­počuli ste, ale ste robili to, čo je zlé v mojich očiach, a vy­volili ste si to, čo sa mi neľúbi.

Evanjelický

12 vás určím pod meč, vy všet­ci sa skloníte na jat­ke. Lebo volal som, a ne­od­povedali ste, hovoril som, a ne­počúvali ste. Robili ste, čo sa mi ne­páči, a vy­volili ste si, v čom ne­mám záľubu.

Ekumenický

12 určím vás pod meč, všet­ci sa zhr­bíte na pop­ravu, lebo som volal, ale ne­od­povedali ste, hovoril som, ale ne­počúvali ste, robili ste to, čo po­kladám za zlé, a vy­brali ste si to, čo sa mi ne­páči.

Bible21

12 nuže, vás tedy od­soudím k meči, všichni se skloní­te a bu­dete pobiti, neboť jsem vo­lal, a vy jste neodpovídali, mluvil jsem, a vy jste neposlouchali, ale pá­cha­li jste, co je zlé v mých očích, zvolili jste si, co se mi ne­líbí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček