EkumenickýIzaiáš6,10

Izaiáš 6:10

Urob bez­cit­ným srd­ce toh­to ľudu, za­pchaj mu uši a za­stri oči, aby očami ne­videl a ušami ne­počul, aby jeho srd­ce nechápalo, ne­ob­rátil sa a ne­vy­zdravel.


Verš v kontexte

9 Po­vedal: Choď a po­vedz tomuto národu: Počúvaj­te, len počúvaj­te, ale nerozumej­te, hľaďte, len sa dívaj­te, ale necháp­te! 10 Urob bez­cit­ným srd­ce toh­to ľudu, za­pchaj mu uši a za­stri oči, aby očami ne­videl a ušami ne­počul, aby jeho srd­ce nechápalo, ne­ob­rátil sa a ne­vy­zdravel. 11 Po­vedal som: Do­kedy, Pane? Po­vedal: Do­vtedy, kým ne­spust­nú mes­tá a budú bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým sa zem ne­stane púšťou.

späť na Izaiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 Učiň to, aby stučnelo srd­ce tohoto ľudu, a jeho uši aby oťažely, a jeho oči za­slep, aby nejako ne­videl svojimi očima a svojimi ušima ne­počul, a jeho srd­ce by porozumelo, a ob­rátiac sa bol by uzdravený!

Evanjelický

10 Za­tv­rď srd­ce toh­to ľudu a jeho uši za­pchaj a jeho oči za­stri, aby svojimi očami ne­videl a ušami ne­počul, aby jeho srd­ce nechápalo, a tak, aby sa ne­ob­rátil a ne­u­zdravil.

Ekumenický

10 Urob bez­cit­ným srd­ce toh­to ľudu, za­pchaj mu uši a za­stri oči, aby očami ne­videl a ušami ne­počul, aby jeho srd­ce nechápalo, ne­ob­rátil sa a ne­vy­zdravel.

Bible21

10 Zatvrď srd­ce to­ho­to lidu, zacpi jim uši a za­vři oči, aby oči­ma ne­u­vi­dě­li, uši­ma neuslyšeli, srdcem ne­po­chopi­li a ne­ob­rá­ti­li se, aby ne­by­li uzdraveni.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček