EkumenickýIzaiáš58,2

Izaiáš 58:2

Veď den­noden­ne sa ma do­pytujú a túžia po­znať moje ces­ty, ako ľud, ktorý koná spravod­livo a ne­opúšťa Božie právo. Žiadajú odo mňa spravod­livé súdy a túžia po mojej blíz­kos­ti.


Verš v kontexte

1 Volaj z plného hrd­la a ne­us­távaj, zvýš svoj hlas ako trúba. Oznám môj­mu ľudu jeho ne­právosť a Jákobov­mu domu jeho hriechy. 2 Veď den­noden­ne sa ma do­pytujú a túžia po­znať moje ces­ty, ako ľud, ktorý koná spravod­livo a ne­opúšťa Božie právo. Žiadajú odo mňa spravod­livé súdy a túžia po mojej blíz­kos­ti. 3 Prečo sa po­stíme, keď to ne­vidíš? Koríme sa a ne­vnímaš to. Po­zri však, v deň svoj­ho pôs­tu idete za svojím po­tešením a pre­háňate tých, čo ťažko pracujú.

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

2 Síce ma hľadajú deň ako deň a žiados­tiví sú po­znať moje ces­ty, jako národ, ktorý činí spraved­livosť a ne­opúšťa súdu svojeho Boha. Do­pytujú sa ma na súdy spraved­livos­ti, chcú byť v blíz­kos­ti Boha.

Evanjelický

2 Oni ma, prav­da, hľadajú deň čo deň, chceli by po­znať moje ces­ty ako národ, čo uskutočňuje spravod­livosť a ne­opúšťa nariadenia svoj­ho Boha. Pýtajú sa ma na spravod­livé nariadenia, túžia po Božej blíz­kos­ti:

Ekumenický

2 Veď den­noden­ne sa ma do­pytujú a túžia po­znať moje ces­ty, ako ľud, ktorý koná spravod­livo a ne­opúšťa Božie právo. Žiadajú odo mňa spravod­livé súdy a túžia po mojej blíz­kos­ti.

Bible21

2 Den co den mě prý hledají, mé ces­ty by rá­di poznali! Jako národ, jenž se sprave­dlivě chováa ne­opouští záko­ny svého Boha, tak mě žádají o sprave­dlivé soudy, rádi by byli v Boží blízkosti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček