EkumenickýIzaiáš56,7

Izaiáš 56:7

za­vediem na svoj svätý vrch a roz­veselím ich vo svojom dome mod­lit­by. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom ol­tári, veď môj dom sa bude nazývať domom mod­lit­by pre všet­ky národy.


Verš v kontexte

6 Cudzin­ci, ktorí sa pri­poja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hos­podinovo meno, aby sa mu stali služob­ník­mi. Všet­kých, čo za­chovávajú sobotu, ne­znes­väcujú ju a pri­držiavajú sa mojej zmluvy, 7 za­vediem na svoj svätý vrch a roz­veselím ich vo svojom dome mod­lit­by. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom ol­tári, veď môj dom sa bude nazývať domom mod­lit­by pre všet­ky národy. 8 Výrok Pána, Hos­podina, ktorý zhromažďuje rozt­ratených Iz­raela: K jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších.

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

7 tých všet­kých dovediem na vrch svojej svätos­ti a ob­radujem ich v dome svojej mod­lit­by; ich zápal­né obeti a ich bit­né obeti mi budú príjemné na mojom ol­tári, lebo môj dom sa bude volať domom mod­lit­by u všet­kých národov.

Evanjelický

7 za­vediem na svoj svätý vrch a po­teším ich vo svojom dome mod­lit­by. Ich zápaly a zábit­ky budú obľúbené na mojom ol­tári, lebo môj dom sa bude volať domom mod­lit­by pre všet­ky národy.

Ekumenický

7 za­vediem na svoj svätý vrch a roz­veselím ich vo svojom dome mod­lit­by. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom ol­tári, veď môj dom sa bude nazývať domom mod­lit­by pre všet­ky národy.

Bible21

7 ty všech­ny přive­du na horu své sva­tostia ob­lažím je ve svém do­mě modlitby. Jejich zápaly a je­jich obě­ti­do­jdou za­líbení na mém ol­tářia můj dům bude na­zýván do­mem mod­lit­bypro všech­ny náro­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček