EkumenickýIzaiáš30,28

Izaiáš 30:28

jeho dych je ako roz­vod­nený po­tok, čo siaha až po krk, aby ničivým otrasom za­triasol národ­mi a na čeľus­te národov na­sadil uzdu, čo ich pri­vedie k poblúdeniu.


Verš v kontexte

27 Hľa, Hos­podinovo meno pri­chádza zďaleka, — jeho planúci hnev je ako ťažký kúdol, jeho pery sú pl­né hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň, 28 jeho dych je ako roz­vod­nený po­tok, čo siaha až po krk, aby ničivým otrasom za­triasol národ­mi a na čeľus­te národov na­sadil uzdu, čo ich pri­vedie k poblúdeniu. 29 Budete spievať ako v noci, keď sa svätí sviatok, a zo srd­ca sa budete radovať ako ten, čo kráča s flautou na Hos­podinov vrch ku Skale Iz­raela.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

28 a jeho duch ako za­plavujúci po­tok roz­vod­nený, k­torý dosiahne až po hrd­lo, aby pre­osial národy na riečici már­nos­ti a zahodil ohlávku, vedúcu do bludu, na čelusť národov.

Evanjelický

28 Jeho dych je ako roz­vod­nená riava, čo siaha až po hrd­lo, aby národy pre­osial skazonos­nou riečicou a čeľus­te kmeňov opat­ril uzdou, čo zvádza na sces­tie.

Ekumenický

28 jeho dych je ako roz­vod­nený po­tok, čo siaha až po krk, aby ničivým otrasom za­triasol národ­mi a na čeľus­te národov na­sadil uzdu, čo ich pri­vedie k poblúdeniu.

Bible21

28 jeho dech jako ře­ka v povodni, která až k bradě vy­stoupí – při­chází přesít náro­dy sí­tem marnosti, sevřít jim če­listi uz­dou bloudění.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček